CORMEL DOO BEOGRAD (u daljem tekstu: Cormel), sa sedištem u Beogradu, opština Zemun,  ul. Autoput br. 20, lokal 1A, MB: 20655780, PIB: 106667125, u obavljanju svoje privredne delatnosti vrši obradu podataka o ličnosti poštujući sve relevantne pozitivnopravne propise.

Molimo Vas da saržinu ove Politike privatnosti pažljivo pročitate!

1. Rukovalac podacima o ličnosti

Shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima koje regulišu zaštitu podataka o ličnosti, Cormel je Rukovalac podacima o ličnosti obzirom da određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti i snosi odgovornost za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

2. Obrađivač podataka o ličnosti

Cormel, u svom poslovanju, može obrađivati podatke o ličnosti u ime Rukovaoca podacima o ličnosti, odnosno u skladu sa njegovim pisanim uputstvima u kom slučaju ima svojstvo Obrađivača podataka o ličnosti.

3. Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Cormel je, shodno relevantnim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, imenovao Lice za zaštitu podataka o ličnosti. Licu za zaštitu podataka o ličnosti se možete obratiti u vezi svih pitanja koja se odnose na obradu podataka o ličnosti koju vrši Cormel, kao i u pogledu realizacije prava na zaštitu podataka o ličnosti.

 • Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Milenko Jerosimić
 • Adresa: Autoput br. 20, lokal 1A, Beograd – Zemun
 • E-mail: zastita.podataka@rasveta.net
 • Kontakt telefon: 011/2054-154
4. Koje podatke o ličnosti prukuplja Cormel?

Podatke o ličnosti koje prikuplja Cormel pre svega zavise od: vrste usluge koju pruža kupcima, klijentima, korisnicima i njihove namere da da koriste usluge Cormel-a, vrste ugovora koji Cormel zaključuje sa ovim licima, namere lica čiji se podaci obrađuju da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. Reč je podacima bez kojih Cormel ne može da izvrši ugovornu obavezu, a uključuju najmanje:

 • osnovne lične podatke (ime i prezime);
 • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa);
 • podatke vezane za korišćenje internet prezentacije koja se nalazi na internet domenu rasveta.net
 • podatke vezane za korišćenje Cormel internet prodavnice;
 • ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.
5. Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

Cormel prikuplja i koristi podatke o ličnosti radi realizacije kupoprodajnog odnosa za proizvode iz svoje ponude, radi izvršenja zakonskih i regulatornih obaveza, kao i u svrhu ostvarenja legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Ukoliko to zahtevaju relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od lica čiji se podaci obrađuju tražiti izričiti pristanak.

Razlozi zbog kojih Cormel obrađuje podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:

 • prodaja robe
 • prodajne i marketinške aktivnosti Cormela
 • administracija ugovornog odnosa
 • upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija
 • dostava kupljene robe
 • postupak naplate ili prisilna naplata dugova
 • slanje obaveštenja putem Biltena
 • druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja Cormela

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su:

 • obaveštavanje o promenama vezanim za uslove poslovanja
 • sprečavanje i otkrivanje prevare.

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima Cormel će od Vas zatražiti dodatni pristanak, koji može da bude povučen u bilo kom trenutku (opoziv saglasnosti).

6. Pristup podacima o ličnosti

Cormel  preduzima sve mere tehničkog i organizacionog karaktera kako bi se podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa svrhom za čije ostvarenje su podaci o ličnosti dati. Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja poslovnih aktivnosti Cormela, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to:

 • državnim organima kao i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti,
 • advokatima,
 • servisnim službama, štamparijama, finansijskim ustanovama,
 • drugim poslovnim partnerima.

Sva treća lica dužna su da podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima Cormela, izuzev državnih organa i organa javne vlasti.

7. Obrada podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti mogu biti obrađivani od strane izvršilaca obrade navedenih u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanja njihove poverljivosti definisana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti koje Cormel prikupi u svrhe koje su navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje Cormel-a.

8. Ostvarivanje prava

Lice čije podatke Cormel obrađuje, kada je to predviđeno Zakonom, ima:

 • pravo na informacije o obradi podataka o ličnosti;
 • pravo na povlačenje datog pristanka u bilo koje vreme (opoziv saglasnosti), ukoliko Cormel podatke o ličnosti obrađuje uz dati  pristanak;
 • pravo na ispravku i/ili dopunu već datih podataka o ličnosti;
 • pravo na brisanje podataka o ličnosti kada isti više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su dati;
 • pravo na podnošenje prigovora bilo Cormel-u, bilo nadležnom državnom organu.

Cormel licima čiji se podaci o ličnosti obrađuju, u cilju realizacije gore pobrojanih prava, obezbeđuje sledeće komunikacijske kanale za postavljanje zahteva:

 • lično, u prodajnom centru Cormel-a – ul. Autoput br. 20, lokal 1A, Beograd – Zemun,
 • putem elektronske pošte – zastita.podataka@rasveta.net

Lice čije podatke o ličnosti Cormel obrađuje predmetni zahtev podnosi lično i to tako da je ovlašćenim licima Cormel-a omogućena identifikacija podnosioca zahteva.

9. Pravo na prigovor nadzornom organu

Pored prigovora koji lice čiji se podaci obrađuju može podneti direktno Cormel-u, prigovor na obradu podataka o ličnosti može se podneti i kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd, Srbija, e-mail office@poverenik.rs, broj telefona: 011 3408 900.

10. Čuvanje podataka o ličnosti

Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti zavisan je od svrhe radi koje ih Cormel obrađuje. Primera radi, Podaci prikupljeni za slanje obaveštenja putem Biltena čuvaju se dok god se lice nalazi na Bilten listi, odnosno do opoziva saglasnosti. Podaci prikupljeni zbog obrada baziranih na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (na primer Zakon o računovodstvu i sl.).

11. Kontakt podaci

Za sva pitanja koja se odnose na zaštitu podataka o ličnosti i njihovo korišćenje, možete nam se obratiti telefonom, e-mailom ili poštom, kako sledi:

 • slanjem elektronske pošte na zastita.podataka@rasveta.net
 • pisanim putem na adresu: Ul. Autoput br. 20, lokal 1A, Beograd – Zemun
 • putem obrasca koji možete preuzeti ovde
 • pozivom kontakt centra na ­011/2054-154

Za komunikaciju sa Cormel-om radi ostvarivanja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti potrebno je koristiti komunikacijske kanale definisane u poglavlju Ostvarivanje prava kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a podnosilac zahteva identifikovan.

12. Ažuriranje Politike privatnosti

Cormel redovno ažurira Politiku privatnosti i njen sadržaj usklađuje sa zakonskim i regulatornim obavezama, kao i(ili) sa sopstvenim poslovnim procesima. Važeća verzija Politike privatnosti dostupna je na internet prezentaciji Cormel -a i nalazi se na internet domenu rasveta.net.

Ukoliko dođe do značajnih promena koje se u većoj meri odražavaju na obradu podataka o ličnosti Cormel će takve promene bez odlaganja objaviti na svojoj internet prezentaciji i direktno Vas informisati.

13. Uslovi obrade podataka o ličnosti zbog pružanja usluge dostave i povrata robe

Za svrhe pružanja usluge dostave i povrata robe Cormel prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • ime i prezime
 • adresa
 • broj telefona
 • e-mail adresa.

Navedene podatke Cormel čini dostupnim poslovnim partnerima – pružaocima logističkih usluga,  u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašćeni su od strane Cormel-a za obradu ličnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

14. Kolačići („Cookies“) i praćenje internet aktivnosti

Internet prezentacija Cormel-a koja se nalazi na internet domenu https://www.rasveta.net koristi kolačiće (eng. Cookies), u svrhu njenog pravilnog funkcionisanja,  njenog daljeg unapređenja, kao i poboljšanja Vašeg iskustva prilikom pregledanja iste.

Kolačić je tekstualna datoteka koja se šalje Vašem uređaju (računaru, tabletu, mobilnom telefonu) od strane internet prezentacije koju posećujete. Cormel koristi kolačiće kako bi posetiocima njegove internet prezentacije olakšao i poboljšao pristup onim funkcijama koje internet prezentacija pruža. Informacije koje Cormel prikuplja koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na interent prezentaciji kao što su pregledanje artikala, kretanje po stranicama, stavljanje proizvoda u korpu i tako dalje.

Kolačiće posetilac internet prezentacije Cormel-a može u svakom trenutku onemogućiti –  blokirati u postavkama internet pretraživača koji koristi. Ako posetilac sa blokiranim kolačićima pristupi interent prezentaciji Cormel-a, određene funkcionalnosti na internet prezentaciji neće biti moguće.

Politici kolačića Cormel-a možete pristupiti ovde .

15. Bilten i upotreba podataka o ličnosti za marketing

Ako lice želi da prima obaveštenja o ponudi Cormel-a putem elektronske pošte, potrebno je da se prijavi na Bilten listu. Prilikom prijave na ovu mejling listu potrebno je popuniti označena polja – ime, prezima i e-mail adresa.

U svakom momentu lice može da opozove datu saglasnost i da zatraži odjavu sa Bilten liste pozivom na broj telefona 011/2054-154, slanjem zahteva na e-mail: zastita.podataka@rasveta.net ili na adresu: Autoput br. 20, lokal 1A, Beograd – Zemun.

Za potrebe dostavljanja obaveštenja licima sa mejling liste, Cormel može koristiti usluge spoljnih poslovnih partnera. U navedenom slučaju Cormel istima daje na obradu isključivo podatke  koje mu je lice u navedene svrhe učinilo dostupnim. Odabrani poslovni partner podatke koristi samo za svrhu dostavljanja obaveštenja, za period dok postoji saglasnost lica (do opoziva saglasnosti) i u druge svrhe ne sme koristiti predmetne podatke.

Cormel neće kontakt podatke date u svrhu dostavljanja Biltena deliti sa trećim licima, izuzev pod prehodno navedenim uslovima. Ukoliko se lice nije prijavilo za primanje obaveštenja putem Biltena, od Cormel-a može da dobije obaveštenje vezano za porudžbinu, plaćanje, odnosno aktivnosti koje je lice samo pokrenulo. Pored toga, Cormel može licu dostaviti informacije  koje se odnose na promene u vezi sa poslovanjem Cormel -a i odnosom sa kupcem, klijentom i slično.

Obuku za lice za zaštitu podataka o ličnosti za privredno društvo Cormel izvršila je Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners.

17.08.2021. godine