Na uslove poslovanja u internet prodavnici primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS,“ br. 88/2021), Odeljak IV. – Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija, od člana 26. do člana 36. i član 12. ovog Zakona.

Objavljivanjem Opštih uslova prodaje u internet prodavnici (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) smatra se da je trgovac ispunio dužnost obaveštavanja potrošača u skladu sa članom 12. i  članom 26. st. 1. i 2. Zakona. Obaveštenja iz pomenutih članova Zakona trgovac predaje potrošaču  pre zaključenja ugovora shodno čl. 30 ovog Zakona. U svakom slučaju, potrošač može zahtevati dostavjanje obaveštenja slanjem e-mail-a na: prodaja@rasveta.net.

OPŠTI USLOVI

1. Trgovac

Trgovac je CORMEL DOO BEOGRAD, sa sedištem u Beogradu – opština Zemun, ul. Autoput br. 20, lokal 1A, MB: 20655780, PIB: 106667125.

2. Potrošač

Potrošač je posetilac internet prodavnice CORMEL DOO BEOGRAD koji odabere barem jedan proizvod iz asortimana trgovca, ubaci ga u korpu, pošalje Trgovcu narudžbenicu i nakon potvrde da naručene robe ima na stanju, plati proizvod pouzećem.

3. Naručivanje proizvoda

Naručivanje proizvoda u internet prodavnici Trgovca vrši se ubacivanjem proizvoda u korpu. Pre naručivanja proizvoda neophodno je da potrošač potvrdi da je upoznat sa pravilima sadržanim u Opštim uslovima koji su objavljeni na internet prezentaciji Trgovca koja se nalazi na internet domenu rasveta.net.

Smatra se da je proizvod naručen, odnosno da je kupoprodajni ugovor zaključen, kada Trgovac potvrdi Potrošaču da naručene robe ima na stanju.

Ukoliko Trgovac nije u mogućnosti da isporuči proizvod potrošaču zato što naručeni proizvod nije na zalihama trgovca, trgovac je dužan da u roku od 24h o tome obavesti potrošača slanjem obaveštenja na e-mail potrošača. U datoj situaciji, potrošač je ovlašćen da otkaže kuporodajni ugovor ili da eventualno prihvati novi rok isporuke. Ukoliko potrošač otkaže kupoprodajni ugovor, trgovac ima obavezu da potrošaču vrati uplaćen novac, uvećan za iznos zakonske zatezne kamate, u skladu sa odredbama Zakona o visini zatezne kamate. Povrat novca trgovac je dužan da izvrši najdocnije u roku od 14 (četrnaest) dana od momenta prijema obrasca za odustanak, a što trgovac potvrđuje slanjem obaveštenja na e-mail potrošača. Prilikom povraćaja novca trgovac je dužan da izvrši koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, izuzev ukoliko se potrošač izričito ne saglasi sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja novca ne snosi nikakve troškove.

Ukoliko potrošač odbije prijem ispravnog i neoštećenog proizvoda koji je prethodno naručio, trgovac je ovlašćen da zahteva (između ostalog i sudskim putem) od potrošača naknadu svih manipulativnih troškova koji se odnose na isporuku datog proizvoda.

Trgovac je ovlašćen da odbije zaključenje kupoprodajnog ugovora, odnosno da proda potrošaču proizvod ukoliko je očigledno da je istaknuta cena nesrazmerna stvarnoj ceni proizvoda i da je reč o očiglednoj grešci kod isticanja cena koja je rezulatat sistemske i(li) ljudske greške.

Iskazana cena robe je maloprodajna cena (uračunat PDV). Valuta je dinar. Istaknute cene u internet prodavnici se ne razlikuju od cena u maloprodajnim objektima trgovca.

Trgovac je dužan da održava internet stranice u skladu sa zahtevima profesionalne pažnje i nije odgovoran za kvalitet internet veze kojom potrošač pristupa internet stranicama trgovca.

4. Opšti uslovi isporuke

Radno vreme korisničkog servisa trgovca je od 08:30h do 16:30h, osim nedelje.

Proizvodi naručeni preko online prodavnice trgovca do 11h šalju se potrošaču istog dana, a proizvodi naručeni preko online prodavnice trgovca nakon 11h šalju se narednog dana. Ukoliko je naredni dan nedelja ili državni praznik koji se po zakonu praznuje neradno, proizvod se šalje prvog narednog radnog dana.

Isporuka proizvoda se vrši na celoj teritoriji Srbije, osim na teritoriji Kosova i Metohije.

5. Rok isporuke proizvoda

Isporuka proizvoda vrši se u roku od 1 do 5 dana.

Napred navedeni rokovi počinju da teku od momenta kada trgovac primi narudžbinu. Subote i nedelje se ne računaju u rok dostave. Rok isporuke proizvoda u svakom slučaju ne može biti duži od 30 (trideset) dana od dana zaključenja ugovora.

Trošak isporuke snosi potrošač, po ugovoru sa AKS EXPRESS kurirskom službom, po ceni od 270,00 dinara po paketu + 130,00 dinara za povrat novca i dokumentacije. Ukoliko je iznos narudžbine veći od 10.000,00 dinara, troškove dostave snosimo mi, odnosno kompanija Cormel.

Isporuku naručenog proizvoda potrošaču vrši kurirska služba AKS EXPRESS. U cilju efikasnosti i kvalitetnije komunikacije između potrošača i dostavljača, administratori internet prodavnice trgovca kurirskoj službi daju i broj telefona koji je potrošač naveo prilikom naručivanja proizvoda. Pored navedenog, potrošač u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, može robu poslati trgovcu preko pomenute kurirske službe AKS EXPRESS, o trošku trgovca.

Kurirska služba pošiljke isporučuje radnim danom.  Na dan isporuke naručenog proizvoda  potrošač će biti telefonskim putem kontaktiran od strane ovlašćenog lica iz kurirske službe u svrhu isporuke naručenog proizvoda.

Kurirska služba će pokušati da potrošaču uruči proizvod maksimalno dva puta. U slučaju da prvi pokušaj isporuke robe potrošaču bude neuspešan,  kurir će pozvati potrošača na broj telefona koji je ostavljen prilikom poručivanja proizvoda i sa potrošačem dogovoriti novi termin isporuke. Ukoliko isporuka ponovo bude neuspešna, proizvod se vraća trgovcu koji će kontaktirati potrošača, ustanoviti razlog vraćanja proizvoda i eventualno dogovoriti novi termin isporuke.

Proizvodi će biti upakovani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Potrošač ima obavezu da proveri da li na pakovanju ili samom proizvodu postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko ista postoje, potrošač ima pravo da odbije prijem pošiljke i o tome obavesti trgovca.

Ukoliko oštećenja na pakovanju ne postoje, potrošač preuzima proizvod i potpisuje dokument (slip) na kome su naznačeni podaci o pošiljaocu, primaocu i ceni.

6. Zaštita podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti koje Trgovac prikuplja zavisni su od: vrste usluge koju pruža potrošačima, korisnicima i klijentima, namere potrošača da koristi usluge trgovca, od vrste ugovora koji trgovac zaključuje sa klijentom,  kao i od namere potrošača da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih trgovac ne može da izvrši svoje obaveze, a uključuju najmanje:

 • osnovne lične podatke (ime i prezime);
 • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa) ;
 • podatke vezane za korišćenje internet prezentacije koja se nalazi na internet domenu
 • podatke vezane za korišćenje internet prodavnice trgovca;
 • ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.

Infromacije koje se odnose na obradu i zaštitu podataka o ličnostti dostupni su u okviru Politike privatnosti.

7. Plaćanje

Naručene proizvode potrošač je dužan da plati pouzećem. Dakle, potrošač naručene proizvode plaća kuriru prilikom preuzimanja proizvoda.

8. Saobraznost robe/reklamacija i otklanjanje nesaobraznosti

Potrošač ima pravo da vrati robu:

 1. ako je reč o isporuci robe koja nije naručena;
 2.  u slučaju nesaobraznosti sa kupoprodajnim ugovorom.
Saobraznost robe

Trgovac ima obavezu da  potrošaču isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Smatra se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

 1. ako odgovara opisu koji je dao trgovac i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 2. ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja kupoprodajnog ugovora;
 3. ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 4. ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane trgovca, odnosno proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Trgovac je odgovaran i za nesaobraznost nastalu usled nepravilnog pakovanja.

Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, koja je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za nesaobraznost znao. Trgovac odgovara i za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre tog momenta, kao i ako je potrošač mogao lako uočiti nesaobraznost, a trgovac izjavio da je roba saobrazna kupoprodajnom ugovoru.

Trgovac ne odgovara za nesaobraznost robe ugovoru ako je u času zaključenja kupoprodajnog  ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača, odnosno od dana predaje robe potrošaču. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Navedeni rokovi ne teku u periodu koji trgovac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.

Potrošač reklamaciju može izjaviti popunjavanjem formulara za reklamaciju koji se može dostaviti trgovcu na e-mail adresu prodaja@rasveta.net ili na adresu sedišta Trgovca: Autoput br. 20, lokal 1A, Beograd – Zemun. Trgovac je dužan da primi izjavljenu reklamaciju. Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Trgovac ima obavezu da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije putem formulara za reklamacije, odgovori, pisanim ili elektronskim putem, potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor trgovca na reklamaciju potrošača se dostavlja potrošaču u pisanom obliku i mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako će rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 (petanest) dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno 30 (trideset) dana za tehničku robu od dana podnošenja reklamacije.

Trgovac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor trgovca na izjavljenu reklamaciju i počinje da teče iznova kada trgovac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor trgovca najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana prijema odgovora trgovca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom trgovca.

Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača pisanim putem i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Nemogućnost kupca da dostavi prodavcu ambalažu (pakovanje) robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Za slučaj da se pri izjašnjavanju o osnovanosti reklamacije utvrdi da isporučena roba zaista nije saobrazna kupoprodajnom ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, na sledeći način:

U slučaju da trgovac usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom potrošača prilikom njenog izjavljivanja, nije dužan da potrošaču bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija niti da mu bez odlaganja a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od prijema reklamacije pisanim ili elektronskim putem odgovori na izjavljenu reklamaciju.

Nemogućnost kupca da dostavi prodavcu ambalažu (pakovanje) robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Ukoliko trgovac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Otklanjanje neosaobraznosti

Za slučaj da se pri izjašnjavanju o osnovanosti reklamacije utvrdi da isporučena roba zaista nije saobrazna kupoprodajnom ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, ili da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom bez troškova po potrošača. Ako otklanjanje nesaobraznosti na napred opisan način nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 • nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 • potrošač ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 • opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
 • otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca.
  Nesrazmerno opterećenje za trgovca javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru, značaj saobraznosti u konkretnom slučaju, da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Trgovac će da pristupi otklanjanju utvrđene nesaobraznosti po obostranom potpisivanju reklamacionog zapisnika, kojim potrošač daje svoju saglasnost da se data nesaobraznost otkloni na jedan od gore utvrđenih načina.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, trgovac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze. Prava koja potrošač ima usled nesaobraznosti robe, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Teret dokazivanja da nije postojala nesaobraznost snosi trgovac. Pomenuti rokovi ne teku u periodu koji prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.

Na odnose između trgovca i kupca-pravnog lica, u vezi sa ostvarivanjem prava u slučaju nesaobraznosti primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Tako uočene manjkavosti/nesaobraznosti/nedostaci na robi moraju da se prijave već prilikom primopredaje, odnosno isporuke, uz priloženi račun za kupljenu robu, a u slučaju bez odlaganja po uočavanju te manjkavosti, uz priloženi račun za kupljenu robu slanjem obaveštenja u pisanoj formi, poštom uz naznaku „preporučeno.“

9. Odustanak od ugovora

Potrošač može odustati od ugovora zaključenog na daljinu ne navodeći za to razlog u roku od 14 (četrnaest) dana. Rok za odustanak ugovora počinje da teče od dana kada je potrošač primio proizvod. Potrošač je dužan da obavesti trgovca o odustanku od ugovora pismenim putem. To može učiniti putem obrasca za odustanak od ugovora o kupoprodaji na daljinu (koji potrošač može poslati na adresu ili e-mail adresu trgovca). Ugovor se smatra otkazanim kada potrošač pošalje trgovcu popunjen obrazac za odustanak. Trgovac je dužan da potrošača o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti slanjem obaveštenja na e-mail potrošača. U slučaju otkazivanja ugovora, potrošač je dužan o svom trošku robu vrati trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je poslao popunjen obrazac za odustanak od ugovora. Potrošač ima obavezu da snosi direktne troškove vraćanja robe trgovcu, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati.

NAPOMENA: Ovo pravo odustanka od ugovora ne odnosi se na kupovinu u prodavnicama, obzirom da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija. Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, ukoliko je to moguće u originalnom pakovanju, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica korišćenja proizvoda na način koji nije adekvatan,  odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice kod trgovca, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupilo oštećenje proizvoda krivicom potrošača u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će potrošaču  biti vraćen o njegovom trošku.

Trgovac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu kupoprodajnog ugovora (uključujući i troškove isporuke), a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Izuzetno, prodavac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu –  u zavisnosti od toga koji trenutak pre dospeva, izuzev u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu. Trgovac o sopstvenom trošku preuzima robu koja je bila isporučena potrošaču u njegovom domu u momentu zaključenja ugovora izvan poslovnih prostorija ako roba po svojoj prirodi ne može da se vrati na uobičajen način preko poštanskog operatora.

Pravo na odustanak od ugovora potrošač ima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, te se primenjuju se sledeća pravila:

 • svaki ugovor na daljinu i ugovor koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija trgovca, na koji se primenjuju pravila sadržana u članovima 26-36. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može, ne navodeći za to razlog, da raskine u roku od 14 (četrnaest) dana;
 • u slučaju zaključenja ugovora o kupoprodaji, rok za odustanak računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik;
 • kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik;
 • kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili njen deo, dospeo u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik;
 • kada je zaključen ugovor na neodređeno vreme sa periodičnim isporukama robe, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada prva pošiljka robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik;
 • ako trgovac ne preda kupcu obaveštenje o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, na način iz člana 29. stav 1. zakona i člana 30. stav 2. ovog zakona, potrošač može odustati od ugovora u roku od 12 meseci od dana isteka roka za odustanak od ugovora;
 • ako trgovac nije predao potrošaču obaveštenje o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, na način iz člana 29. stav 1. ovog zakona i člana 30. stav 2. ovog zakona, pa to učini u roku od 12 meseci od dana zaključenja ugovora, rok od 14 dana počinje da teče kada potrošač dobije obrazac za odustanak.

Rok od 14 dana ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

10. Isključenje prava na odustanak od ugovora

Potrošač nema pravo na odustanak od ugovora, na osnovu člana 36. Zakona o zaštiti potrošača, u slučaju:

 • pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti kupca i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
 • isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
 • isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima kupca ili jasno personalizovane;
 • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
 • isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
 • isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
 • ugovora kojima kupac izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je kupac konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;
 • isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 • isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;
 • ugovora zaključenih na javnoj aukciji;
 • isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti kupac i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.
11. Garancija

Trgovac i proizvođač garantuju da će proizvod, ukoliko se koristi pravilno i u skladu sa uručenim uputstvima, u garantnom roku ispravno da funkcioniše. Garancija se daje na proizvode Trgovca, a Trgovac prilikom kupovine Potrošaču uz kupljeni proizvod predaje i garantni list. Kupac tehničke robe ima pravo da bude obavešten o dostupnosti rezervnih delova, potrošnog materijala, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa ili održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje ili uvoza robe, i u tu svrhu se može obratiti Trgovcu i od istog zahtevati navedene informacije.

Trgovac ima servis u okviru sopstvene kompanije i obavezuje se da na zahtev potrošača koji je podnet u garantnom roku otkloni kvarove i tehničke nedostatke nastale pri normalnoj upotrebi u garantnom roku. Ako u zakonski propisanom roku po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, proizvođač se obavezuje da će proizvod zameniti novim. Ukoliko trgovac ne izvrši u razumnom roku opravku ili zamenu stvari, potrošač može raskinuti ugovor, ili tražiti sniženje cene i zahtevati nadokandu štete. Potrošač je dužan da čuva garantni list i odgovarajući dokaz o kupovini (kopija računa, slip, i sl.) za vreme garantnog roka. Potrošač može da ostvari prava iz garancije ukoliko u trenutku kada zahteva opravku ili zamenu poseduje garantni list.

Trgovac je dužan da obezbedi garanciju i rezervne delove u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na kupca, odnosno od dana predaje robe kupcu. Moguće je da pored zakonskog garantnog roka, važe i duži garantni rokovi ukoliko je to naznačeno u samim garantnim listovima. Garancije ne isključuju niti utiču na prava kupca u vezi sa saobraznošću robe sa kupoprodajnim ugovorom.

12. Rešavanje sporova

Potrošački spor može se rešiti vansudskim putem. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova (u daljem tekstu: “telo”). Nadležno Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje.

Međutim, vansudsko rešavanje potrošačkih sporova se ne primenjuje:

 • u oblasti medicinskih usluga koje se pružaju pacijentima u svrhu lečenja, uključujući izdavanje recepata;
 • u oblasti pružanja usluga od opšteg interesa koje nisu ekonomske prirode;
 • u vezi sa zaključenim ugovorima sa javnim pružaocima usluga u oblasti visokoškolskog obrazovanja;
 • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ukoliko je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
 • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
 • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
 • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
 • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Trgovac je dužan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora u skladu sa ovim zakonom može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga. Izuzetno, u opravdanim slučajevima kada je predmet spora složen, rok od 90 dana se može produžiti za najviše još 90 dana, o čemu telo bez odlaganja obaveštava potrošača i trgovca.

Potrošač može odustati od daljeg učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora do okončanja postupka.

Predlog za pokretanje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora (u daljem tekstu: “Predlog”) dostavlja se nadležnom ministarstvu (Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija) na jedan od sledećih načina: neposredno, preko pošte ili elektronskim putem. Nakon prijema ovog predloga, nadležno ministarstvo radi daljeg postupanja po njemu ga prosleđuje telu koje je po mestu obavljanja vansudskog rešavanja potrošačkog spora najbliže mestu prebivališta potrošača ili telu za koje Ministarstvo proceni da će postupak vansudskog rešavanja spora rešiti na najefikasniji i najcelishodniji način, imajući u vidu predlog potrošača (npr. vođenje postupka elektronskim putem, izbor tela najbližeg boravištu potrošača i slično).

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća sopstvene troškove (primera radi, troškove zastupanja, putne troškove itd). Međutim, rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

Pokretanje i vođenje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, ne isključuje i ne utiče na ostvarivanje prava na sudsku zaštitu, u skladu sa zakonom. Pored toga, samo učešće potrošača u postupku vasnudskog rešavanja potrošačkog spora ga ne sprečava da naknadu štete zahteva u sudskom postupku. Zastarevanje i prekluzivni rokovi ne teku u toku postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, a počinju ponovo da teku istekom petnaestog dana od dana okončanja ovog postupka.

Mogućnost rešavanja potrošačkog spora pred arbitražom

Potrošački spor može se rešavati i pred arbitražom, kada potrošač i trgovac zaključe sporazum o arbitraži nakon nastanka spora.

Sporazum o arbitraži je isprava koju su potpisale obe ugovorne strane i koji ne sadrži druge sporazume osim onih koje se odnose na arbitražni postupak. Trgovac je dužan da potrošača pre potpisivanja sporazuma o arbitraži upozna sa pravnim posledicama prihvatanja arbitražnog sporazuma, posebno o obaveznosti odluke arbitraže i troškovima ovog postupka.

Sudsko rešavanje spora

Ukoliko rešavanje sporova nije moguće na neki od napred opisanih načina, postupak se može pokrenuti pred naležnim sudom po mestu prebivališta, odnosno boravišta potrošača.

13. Podaci o trgovcu:
 • DRUŠTVO ZA PROMET I PRUŽANJE USLUGA CORMEL DOO BEOGRAD (ZEMUN)
 • Ul. Autoput br. 20, lokal 1A, Beograd, Zemun
 • Šifra delatnosti: 4690
 • Matični broj: 20655780
 • PIB: 106667125
 • Registracija: APR Beograd, br. registracije: BD-61140/2010 od 11.06.2010. godine
 • Osnovni kapital: upisani – 500,00 EUR, uplaćeni –  25.890,43 RSD
 • Naziv banke: Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
 • Dinarski račun: 170-0030028173000-68
 • Tel: +381 (66) 8080909
 • E- mail: prodaja@rasveta.net